• (032) 258-63-25
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Контакти

м. Львів, вул. Замарстинівська,9

kcpd@lvduvs.edu.ua

Науковий доробок кафедри

Планування та виконання науково-дослідної роботи науково-педагогічними працівниками кафедри цивільно-правових дисциплін відбувається в межах кафедральної теми дослідження: «Проблеми правового регулювання приватних відносин в умовах гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу».

Науково-педагогічні працівники кафедри проводять активну науково-дослідну роботу. З часу створення кафедри працівниками захищено 8 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Над написанням дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук працює доцент кафедри Верба-Сидор О.Б., доцент кафедри Андрусів У.Б., викладачі кафедри Верхола Ю.В., Пасайлюк І.В., Воробель У.Б. – над написанням кандидатських дисертацій.

Результати досліджень професорсько-викладацького складу кафедри використовуються для поповнення лекційних курсів, для удосконалення практичних (семінарських) занять і знаходять відображення у монографіях, навчальних посібниках, підручниках, наукових статтях, доповідях на науково-практичних заходах. Науково-дослідницький та навчально-методичний доробок кафедри – це значна кількість праць науково-педагогічних працівників кафедри, серед яких:

підручники, навчальні посібники:

 • Коссак В.М., Юркевич Ю.М. Правовий захист економічної конкуренції: навчальний посібник / В.М. Коссак, Ю.М. Юркевич. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 314 с.
 • Навроцька Ю.В., Верба-Сидор О.Б., Воробель У.Б. Цивільне процесуальне право України: навчальний посібник (у схемах і таблицях) / за заг. ред. Ю. В. Навроцької. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. 388 с.
 • Цивільне право України. Загальна частина: навчально-методичний посібник / Грабар Н.М., Курило Т.В., Парасюк В.М. та ін. Львів: ЛьвДУВС, 2013. 72 с.
 • Цивільне право України: підручник: в 2 т. Т. 1 / кол. авторів; за ред. Г.Б. Яновицької, В.О. Кучера. Львів: «Новий Світ–2000». 2014. 444 с.
 • Цивільне право України: підручник: в 2 т. Т. 2 / кол. авторів; за ред. Г. Б. Яновицької, В. О. Кучера. Львів: «Новий Світ–2000», 2014. 428 c.
 • Грабар Н.М., Парасюк В.М., Парасюк М.В. Цивільне право в схемах: навч. посібник. 2–ге вид., перероб. і доп. Львів: «Ліга Прес», 2014. 700 с.
 • Цивільний процес України: підручник / кол. авторів; За ред. В.О. Кучера. Львів: ЛьвДУВС, 2016. 768 с.
 • Гражданское процессуальное право : Практикум. Учебно-методическое пособие / А.С. Киздарбекова, Р.Ю. Мамедов, А.А. Дутко, М.В. Новицкая. Академия полиции МВД Азербайджанской Республики. Баку, 2017. 272 с.
 • Сімейне право України: підручник / за ред. А.О. Дутко. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 480 с.
 • Правові засади створення, діяльності та припинення юридичних осіб в Україні: навч. посібник / Ю.М. Юркевич, У.Б. Андрусів, О.Б. Верба-Сидор та ін.; за ред. Ю.М. Юркевича. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 412 с.
 • Особливості застосування рішень Європейського суду з прав людини при розгляді цивільних справ: навчальний посібник / У. Б. Андрусів, О. Б. Верба-Сидор, Ю. В. Верхола та ін. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 404 с.
 • Виконавче провадження : навч. посіб. (у схемах і таблицях) (електронне видання) / Грабар Н.М. та ін.; за ред. канд. юрид. наук, доц. О. Б. Верби-Сидор. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. 600 с.
 • Грабар Н.М., Парасюк В.М., Парасюк М.В. Цивільне право України (загальна частина) (у схемах та таблицях): навч. посіб. Львів: Рестар-7, 2020. 364 с.

монографії:

 • Юркевич Ю.М. Договірні форми об’єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві України: монографія / Ю.М. Юркевич. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 410 с.
 • Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: Монографія. Хмельницький. В-тво «Цюпак». 2010. 224 с.
 • Андрусів У.Б. Правова охорона прав інтелектуальної власності на програми (передачі) організацій мовлення в Україні : Монографія Київ : Видавництво Ліра-К, 2014. 176 с.
 • Андрусів У.Б. Правове регулювання страхування в туризмі. / Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union : Collective monograph. Miskolc, Hungary: Izdevniecība «Baltija Publishing», 2020. Part 1. Р. 210-235.
 • Андрусів У.Б. Міжнародно-правова охорона прав організацій мовлення в цифрову епоху. / Polsko-ukrainskie miscellanea prawnicze. / pod red. Andrzej Szmyt, Jurij Boszycki. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 2020. 280 s. S. 165-188.
 • Верба-Сидор О.Б. Правосуб’єктність суду у виконавчому провадженні : монографія / О.Б. Верба-Сидор. Львів, 2015. 186 с.
 • Незалежність і юридична відповідальність суддів як гарантії верховенства права : монографія / О. Верба-Сидор, О. Овчаренко, Т. Пашук, С. Рабінович ; [за заг. ред. П. Рабіновича]. Львів : СПОЛОМ, 2019. 388 с.
 • Незалежність і дисциплінарна відповідальність суддів: міжнародні стандарти й національна практика: монографія / Н. Антонюк, О. Верба-Сидор, Т. Пашук, С. Рабінович. Вид. 2-ге. Киı̈в : Алерта, 2021. 248 с. Бібліогр. у підрядков. посиланнях. ISBN 978-617-566-664-7.
 • Буряк Я.Я., Дутко А.О. Личенко І.О., Паньонко І.М., Чорнописька В.З. Захист цивільних прав, свобод та законних інтересів в умовах суспільно-правових трансформацій: монографія / за ред. Паньонка І.М., Личенко І.О. Львів: Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2018. 248 с.
 • Дутко А.О., Римарчук Р.М., Ортинська Н.В., Василів С.С., Зільник Н.В. Цивільне право і процес: сучасний стан та шляхи удосконалення: монографія. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти НУ «Львівська політехніка», 2019. 190 с.
 • Сучасні механізми захисту прав людини: колективна монографія / М.С. Кельман, А.С. Токарська, Л. В. Ярмол, С.Б. Цебенко, А.О. Дутко. Львів: Галицька видавнича спілка, 2020. 220 c.
 • Актуальні питання правового регулювання особистих немайнових відносин у контексті приведення законодавства України до європейських стандартів: колективна монографія / С.С. Василів, А. О. Дутко, Н.М. Павлюк, М.В. Парасюк, Р.М. Римарчук. Львів, 2020. 214 c.

статті у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science:

 • Yurii M Yurkevych, Ivan V Krasnytskyi, Maria Z Vovk, Oleksii V Avramenko, Nataliya M Parasiuk. Compulsory Termination of Legal Entities: Civil Legal and Criminal Issues. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2018. Вип. 8 (38). Т. С. 2910-2916. URL: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4162.
 • Yurkevych Y., Krasnytskyi I., Maikut K. Avoidance the Norms of Legislation as Manifestation of the Deviant Behavior of Participants of Civil Relations. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume X Issue 7(45). P. 2176–2181. URL: https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jarle10&div=256&id=&page=
 • Podorozhna, Tetiana S.; Verba-Sydor, Olga B.; Ziniak, Liubomir V.; Kazakevych, Polina V. Sociological Approach to Human Rights Research. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 9, n. 8, p. 2754-2761, dec. 2019. ISSN 2068-696X. URL: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4142.
 • Maikut Kh., Andrusiv U., Yurkevych Y., Dutko A., Zaiats O. Protection of the right to property in the case law of the European court of human rights. Revista Amazonia Investiga. 2020. Volume 9. Issue 28. P. 497-507. URL: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1346.
 • Kurylo, T., Shynkar, T., Prytula, A., Andrusiv, U., Mykhayliv, M. Features of exemption from liability for the violation of the right to information. SRP, 2020, 11(10), pp. 282–285. URL: http://www.sysrevpharm.org//fulltext/196-1604073393.pdf?1604685773.
 • Grabar, N. Verba-Sydor, O., Vorobel, U., Podorozhna, T. & Dutko, A. 2020. Models of legal regulation of spousal separate residence regime in the countries of the European Union and Ukraine. Amazonia Investiga. 2020. Volume 9. Issue 26. P. 6-18. URL: https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1044. 15/5=3.
 • Grabar N. M., Alkema V. G., Zaverbnyj A.S., Lisitsyna Yu., O. Barylіuk M.-M. R . The impact of the financial crisis in Ukraine 2014-2015 on the bank’s financial security level. Financial and credit activity: problems of theory and practice. Issue 1, № 32, P. 4-12. URL: http://fkd.org.ua/article/view/200138/201068.
 • Yurkevych Yu, Krasnytsky I., Krupnyk R., Hrushchynska N., Petronchak Yu. Problems of Multidisciplinary Regulation of Confiscation of Property in Ukraine in the Conditions of European Integration Processes. International Journal of Criminology and Sociology. 2020. Volume 9. P. 3157–3162. URL: https://www.lifescienceglobal.com/journals/24-journal-menu-related/ijcs/4517-international-journal-of-criminology-and-sociology-volume-9-example.
 • Yurkevych Yurii M., Krasnytskyi Ivan V., Romaniv Khrystyna B., Bronevytska Oksana M., Parasiuk Vasyl M. The mechanism of the civil law regulation of mandatory vaccination policies. Med Law. Volume 39. P. 585-594.

В цілому науково-дослідна робота, що проводиться на кафедрі цивільно-правових дисциплін, спрямована на подальше активне сприяння розвитку юридичної освіти та науки в Україні, поглиблення інтеграції університету в регіональний, національний та міжнародний науково-інформаційний простір.


© 2021 Львівський державний університет внутрішніх справ

Please publish modules in offcanvas position.