• (032) 258-63-25
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра господарсько-правових дисциплін

Контакти

м. Львів, вул. Замарстинівська,9

kgpd@lvduvs.edu.ua

Науковий доробок кафедри

Науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників кафедри господарсько-правових дисциплін здійснюється у рамках теми державної реєстрації «Держава і право: філософсько-правовий та теоретико-історичний виміри» (державний реєстраційний № 0116U004758) за напрямом науково-дослідної діяльності кафедри «Проблеми реалізації, охорони та захисту прав суб’єктів господарювання».

Науково-педагогічні працівники кафедри проводять активну науково-дослідну роботу. На кафедрі працюють 10 науково-педагогічних працівників, з них: 1 доктор юридичних наук, з вченим званням доцента; 7 кандидатів юридичних наук, з них з вченим званням доцента – 2; 1 кандидат наук з державного управління; 1 викладач, який завершує роботу над дисертаційним дослідженням.

Науково-дослідницький доробок кафедри – це значна кількість праць науково-педагогічних працівників кафедри. Серед цих праць монографії, підручники та посібники, науково-практичні коментарі до законодавства, що отримали визнання науковців-юристів, практиків, громадських правозахисних організацій:

 1. Долинська М. С. Нотаріальний процес: підручник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ 2019. 652 с.
 2. Долинська М. С., Смолин Г. В., Туркот О. А., Гамалюк Б. М., Хомко Л. В. Господарське право. Особлива частина: підручник / за ред. Г. В. Смолина. Львів: ЛьвДУВС, 2019.
 3. Проблеми правового регулювання договірних відносин суб'єктів господарювання: монографія / за заг. ред. М. С. Долинської. Львів: ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. 247 с. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/123456789/2617
 4. Долинська М. С. Становлення та розвиток правового регулювання нотаріальної діяльності в Україні: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2015. 988 с. http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/123456789/51
 5. Долинська М. С. Фермерські господарства України: землекористування, порядок створення, діяльність та припинення діяльності: монографія. Х.: Страйд, 2005. 264 с.
 6. Долинська М. С. Ґенеза та еволюція нотаріальної діяльності на теренах Львівщини. Львів: Растр-7, 2018. 196 с.
 7. Долинська М. С. Правове становище селянських (фермерських) господарств в Україні. Львів: Каменяр. 1999. 179 с.
 8. Dolynska Mariia.Theoretical-legal and applied aspects of the notarial procedure concerning the certification of wills (Теоретико-правові та прикладні аспекти нотаріального процесу щодо посвідчення заповітів) // Development trends in legal science and practice: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. Р. 62-84.
 9. Ільків Н. В. Оренда земель сільськогосподарського призначення в Україні: теоретичні й практичні аспекти: монографія. К.:, 2007. 296 с. http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/123456789/205
 10. Гамалюк Б. М. Оптимізація державно-управлінської діяльності із забезпечення екологічних прав особи в Україні: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. 184 с. http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/123456789/713
 11. Хомко Л. В. Порівняльно-історичне дослідження міського права в Україні: Монографія. Львів: Ліга-Прес, 2015. 184 с. http://www.lvduvs.edu.ua:8080/handle/123456789/187
 12. Адам В. М. Екологічна функція держави: теоретико-правове дослідження: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2015. 168 с.
 13. Мокрицька Н. П. Реалізація права на працю за трудовим договором: проблеми правового регулювання : монографія. Львів: Растр-7, 2014, 253 с.
 14. Долинська М. С. Довідник посадових осіб. К.: Юстиніан, 2007. 360 с.
 15. Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України / Н. В. Ільків, Я. З. Гаєцька-Колотило. К. Істина, 2007. 639 с.
 16. Теоретико-правові проблеми державного регулювання господарської діяльності в умовах євроінтеграції : збірник наук. праць/ За ред.. М. С. Долинської. Львів: Ліга-Прес, 2017. 196 c.
 17. Електронні сервіси в господарській діяльності: навч. посібник / за заг. ред. М. С. Долинської. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 268 с. http://www.lvduvs.edu.ua/pidruchnyky-posibnyky#
 18. Долинська М. С. Нотаріат: підручник. Ліга-Прес, 2018. 398 с.
 19. Долинська М. С. Українське нотаріальне право: навч. посіб. Юрінком Інтер, 2015.  248 с.
 20. Смолин Г.В. Господарське право України. Загальна частина: підручник / Г. В. Смолин, О. А. Туркот, Л. В. Хомко; за заг. ред. Г. В. Смолина. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. 484 с. http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/123456789/1051
 21. Мелех Л. В. Господарський процес: підручник. Львів: ЛьвДУВС, 2016. 368 c.
 22. Долинська М. С. (у співав.) Основи права України / За редакцією проф. В. Л. Ортинського. Львів: Оріяна Нова,2005. С. 170-196.
 23. Долинська М. С. (у співав.) Правознавство: Навчальний посібник / За редакцією П. Д. Пилипенка, 3-тє вид, стереотипне. Львів: «Новий Світ-2000», 2010.  512 с. (С. 458–466)
 24. Хомко Л. В., Кульгавець Х. Ю. Правове регулювання підприємницької діяльності: навчальний посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2016. 424 с. http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/123456789/189
 25. Гаєцька-Колотило Я. З, Ільків Н. В. Аграрне право України: навчальний посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2015. 548 с.
 26. Ільків Н. В., Гаєцька-Колотило Я. З. Екологічне право України. Навчальний посібник. Львів: Істина, 2008. 339 с.
 27. Мокрицька Н. П. Проблеми права соціального захисту: навч. посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2016. 428 с.

Щороку кафедрою організовуються та проводяться науково-практичні заходи із залученням провідних науковців та практичних працівників, зокрема: круглі столи на тему «Організаційно-правові проблеми реалізації права на житло» (17 жовтня 2008 року), «Обмежені речові права на земельні ділянки: проблеми законодавчого забезпечення» (16 жовтня 2009 року) та «Питання вдосконалення господарського та цивільного процесуального законодавства України» (11 жовтня 2013 року); науково-практичні семінари: «Тенденції розвитку договірного права в Україні в умовах сучасної економіки» (22 жовтня 2010 року), «Захист права власності на землю та землекористування» (21 жовтня 2011 року), «Забезпечення права на працю та права на соціальний захист в умовах входження України в ЄС» (9 жовтня 2015 року), «Правовий режим державних реєстрів та їх роль у здійсненні господарської діяльності» (21 квітня 2017 року), «Актуальні правові проблеми господарської діяльності в Україні» (30 травня 2018 року, 30 травня 2019 року).

Налагодженню співпраці та науковому діалогу з вітчизняними та зарубіжними науковцями сприяє активна участь науково-педагогічних працівників кафедри у науково-практичних заходах різних рівнів (понад 370 опублікованих тез доповідей), у тому числі міжнародних заходах, що відбулися за кордоном.

З метою підвищення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічні працівники кафедри проходять міжнародне стажування у країнах Європейського Союзу. Так, відбулося міжнародне стажування завідувача кафедри Долинської М. С. у Вищій Школі Лінгвістичній (м. Ченстохова Республіка Польща) у рамках Європейського освітнього проекту «The Innovative Methods and Technologies of Teaching: the Newest in the European Education Practice» (Law), доцента кафедри Адама В. В. у Гуманітарно-природничому університеті (м. Сандомир, Республіка Польща) на тему «Проблеми модернізації юридичної освіти в Україні та в країнах ЄС», доцента кафедри Яновицької А. В. в Університеті Зальцбурга (Австрійська Республіка) «International Sports Law, Sports Arbitration and Sports Management» та під егідою Освітньої фундації ІМАНС (Італійська Республіка) у«Summer School of Communication».

Отримання науково-педагогічними працівниками кафедри сертифікатів з мовної освіти В2 (Адам В. М., Долинська М. С., Мокрицька Н. П., Яновицька А. В.) дає можливість проводити навчальні заняття із спеціальних дисциплін іноземною мовою (англійською та польською).

Кафедра господарсько-правових дисциплін має великий науковий потенціал й провадить подальшу активну роботу з метою сприяння розвитку юридичної освіти та науки в Україні, долучається та самостійно проводить різноманітні науково-практичні заходи, залучає здобувачів вищої освіти.


© 2021 Львівський державний університет внутрішніх справ

Please publish modules in offcanvas position.