• (032) 258-63-25
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відділ організації наукової роботи

Про відділ

ПАВЛИК Людмила

ПАВЛИК
Людмила Василівна

Кандидат юридичних наук

Майор поліції

ПАВЛИК Людмила начальник відділу
САВЧИН Галина

САВЧИН
Галина Ярославівна

Кандидат юридичних наук

Здійснює організацію пла­ну­ван­ня та проведення науково-дос­лід­них і дослідно-кон­струк­тор­ських робіт, контроль за ви­ко­нан­ням дос­лід­жень за пріоритетними напрямами і темами державної реєстрації

САВЧИН Галина заступник начальника відділу
ЦМОЦЬ Уляна

ЦМОЦЬ
Уляна Олексіївна

Займається організацією нау­ко­во-практичних заходів для забезпечення обміну досвідом та особистого спілкування між вченими ВНЗ і науково-дос­лід­них уста­нов, вис­віт­лен­ням ре­зуль­та­тів влас­них ана­лі­тич­них та емпі­рич­них досліджень науковців у ЛьвДУВС

ЦМОЦЬ Уляна старший науковий співробітник
ІВАНУСА Зоряна

ІВАНУСА
Зоряна Зенонівна

Кандидат юридичних наук

Простежує ведення статистики науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації, аналіз динаміки захисту дисертаційних досліджень в університеті

ІВАНУСА Зоряна старший науковий співробітник
КОГУТ Володимир

КОГУТ
Володимир Михайлович

Кандидат юридичних наук

Основний напрям роботи – перевірка наукових робіт на наявність плагіату; уза­галь­нен­ня інфор­мації та під­го­тов­ка про­то­ко­лів пе­ре­вір­ки ори­гіналь­ності наукових робіт.

КОГУТ Володимир старший науковий співробітник
ЦЕРКОВНИК Степан

ЦЕРКОВНИК
Степан Іванович

Кандидат юридичних наук

Забезпечення участі уні­вер­си­те­ту в кон­кур­сах різ­них рів­ні, ор­га­ні­за­ція учас­ті науково-педагогічних працівників у конкурсах на здобуття премій, організація та проведення конкурсів ЛьвДУВС

ЦЕРКОВНИК Степан старший науковий співробітник
БОРОВІКОВА Віталіна

БОРОВІКОВА
Віталіна Станіславівна

Здійснює координацію процесу підготовки наукових, навчально-методичних та періодичних фахових видань університету

БОРОВІКОВА Віталіна науковий співробітник
АНДРІЇВСЬКА Наталія

АНДРІЇВСЬКА
Наталія Остапівна

Виконує узагальнення ре­зуль­та­тів діяльності спе­ціа­лі­зо­ва­них вче­них рад уні­вер­си­те­ту, постійно діючих між­ка­фед­раль­них се­мі­на­рів з роз­гля­ду та по­пе­редньої екс­пер­тизи ди­се­рта­цій, збір ін­фор­мації до тиж­не­вих і що­мі­сяч­них пла­нів ос­нов­них нау­ко­вих за­хо­дів під­роз­ді­лів універ­ситету

АНДРІЇВСЬКА Наталія науковий співробітник
ШЕВЦІВ Юлія

ШЕВЦІВ
Юлія Михайлівна

Здійснює організацію роботи Нау­ко­во­го товариства студентів (кур­сантів, слу­хачів), аспірантів (ад’юнк­тів), док­то­ран­тів та молодих вчених ЛьвДУВС, координує ді­яль­ність наукових гуртків. Бере участь у підготовці, організації та про­ве­ден­ні курсантсько-сту­дент­ських НПЗ, здійс­нює мо­ні­то­ринг впро­вад­жен­ня ре­зуль­та­тів нау­ко­вих досліджень працівників ЛьвДУВС у освітній процес

ШЕВЦІВ Юлія науковий співробітник
РУДА Ірина

РУДА Ірина

Кандидат економічних наук

Займається пошуком відкритих міжнародних конкурсів, гран­тів, проєктів, інформує про мож­ли­вість участі в них працівників та здобувачів вищої освіти ЛьвДУВС, налагоджує контакти з міжнародними організаціями.

РУДА Іринанауковий співробітник

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.

Тел.: (032) 258-69-54

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

© 2021 Львівський державний університет внутрішніх справ

Please publish modules in offcanvas position.